Ecofeminismo para o decrecentismo que vén

Teresa Moure

(texto en gallego)

1. En contraste co desprezo que habitualmente recibe o feminismo nos medios de comunicación, a presentación do programa de obxectivos do eco-feminismo serve regularmente para gañar os auditorios. En canto se alude á conexión entre ecoloxía e feminismo, a opinión pública suavízase. As mulleres non poden estar no mundo para servir o home ?razoamos? e, igualmente, a natureza non pode estar aí como un conxunto de recursos que o home poida dominar ao seu antollo.

Enunciarmos esta conexión parece concederlle tanto lexitimidade revolucionaria á loita verde, para que non pareza unha cuestión de sensibilidade, como á loita feminista, que ve ensanchado o seu ámbito fóra das loitas pola representación. Porque, fronte a un feminismo institucional que actúa intentando coar mulleres no status quo, o ecofeminismo conserva o alento subversivo de pretender rebentar o sistema enteiro e eliminar os privilexios de xénero, que é o auténtico obxectivo dos movementos sociais de base. Nese sentido, para min a descuberta do ecofeminismo foi unha refoleada de aire fresco.

2. Ao pór no foco a conexión entre sexismo e opresión da natureza, a experiencia ecofeminista permítenos ver algo que moitas vangardas revolucionarias non dan visto: que unha ría non é unha masa de auga da que obter explotación industrial nin unha montaña é unha morea de minerais que podemos extraer para nos enriquecer. Unha ría ou unha montaña son axentes da paisaxe que cultivaron distintas formas de vida ao longo dos séculos. Se os aceptamos nesta condición de incubadoras imprescindíbeis para a vida, é doado concedérmoslles o dereito a se manteren por riba dos intereses, efémeros e puramente económicos, dos seres humanos.

A diferenza doutras perspectivas, o ecofeminismo non procura atender os obxectivos limitados das mulleres burguesas. Mais tampouco se conforma con aceptar que a revolución do proletariado se satisfaga sen considerar a cuestión do xénero, por moito que a algúns compañeiros aínda lles pareza accesoria. Os dinosauros son eles. Porque pensar que o xénero é un engadido á cuestión básica da clase supón, en realidade, non cuestionar TODAS as relacións de privilexio.

3. Entre as precursoras do ecofeminismo está Vandana Shiva, unha
pensadora india vinculada ao Movemento Chipko; un grupo de mulleres
que se encadeaban as árbores para evitar a súa tala dentro dun
proxecto de reforma agraria particularmente agresivo. O movemento
Chipko oponse á lóxica dunha agricultura industrial, mecanizada e
dependente dos ditados dos laboratorios. Mais tamén dá carta de
presentación a outras reivindicacións inéditas no feminismo. Quero
enlazar esta cuestión coa crítica que as feministas do Terceiro Mundo
fixeron do feminismo occidental ao sinalaren que as estereotipaba. A
tendencia, efectivamente, é ver as mulleres africanas, indias ou
andinas como relixiosas (ou sexa non progresistas), orientadas á
familia (ou sexa, tradicionais), menores de idade (non conscientes dos
seus dereitos), analfabetas (isto é, ignorantes) e domésticas (o que é
tanto como primitivas).

Fronte a este perfil, o movemento Chipko implicaba que un pobo non
occidental podía desenvolver os seus propios métodos de loita, cuns
obxectivos ben trazados, e asumíbeis desde outros lugares nunha lóxica
de resistencia anti-globalización. O feito de que as súas activistas
fosen nais aínda merece comentario: no feminismo occidental, e Galiza
non é unha excepción, as nais estamos mal consideradas, máis aínda
cando decidimos voluntariamente coidar as crianzas, dedicarlles tempo,
"sacrificar" perspectivas profesionais, ou experimentar aventuras
biolóxicas como o aleitamento que, ao comprometernos persoalmente,
pasa nalgúns círculos por ser unha práctica anti-igualitaria.
En todo caso, os feminismos asentados en posicións de poder tenderon a
impor a súa axenda. En lugar de celebraren a festa da diversidade de
pensamentos, teimaron na loita de empoderar mulleres e rachar cos
teitos de cristal; calquera muller que dubide do concepto de liderado
ou que non estea interesada en escravizarse como fan os executivos
pasa a ser sospeitosa de tradicionalista, de non "verdadeiramente
feminista". Nese sentido, considero que a perspectiva ecofeminista
iniciou unha auténtica decolonización do feminismo, seguida logo por
outras propostas. Ademais de denunciaren a familia, o estado ou o
capitalismo na opresión de xénero, as ecofeministas introduciron
factores como a raza, o carácter indíxena, as sexualidades
alternativas, a relixión ou a condición de estranxeiría e salientaron
que a natureza se vía sempre afectada nesta relación de dominio.
En termos xerais, o ecofeminismo traballa na difusión da agricultura
ecolóxica, na crítica contra os transxénicos, no mantemento da
biodiversidade, en fomentar o compromiso activo das mulleres co
ecoloxismo e na rexeneración do sentimento democrático. Como pode
observarse, estes obxectivos non corresponden a un programa
conservador e procuran a transformación real das vidas de mulleres
tamén reais. Son, por tanto, obxectivos subversivos, encarnados nas
poboacións máis vulnerábeis, e moi universais. Porén, nas compilacións
feministas que se publican por aquí, Vandana Shiva non figura ou,
cando aparece, resulta simplificada porque o seu discurso está
ateigado de expresións que nas nosas linguas e nas nosas cosmovisións
non figuran, tales como o respecto ao valor sagrado da vida que, de
lermos apresuradamente, pode parecer un alegado contra o aborto. Creo
honestamente que non hai tal. Shiva refírese ao respecto a un contorno
natural desprezado e salvaxemente aniquilado e en ningún momento
aplica o seu argumento ao goberno que as mulleres queiran facer do seu
corpo.

Exemplifico con Vandana Shiva mais poderiamos citar moitos outros
exemplos que traio aquí porque considero que a mesma tipificación que
afecta ás feministas do terceiro mundo, pode darse en Galiza. Escoitei
moitas veces a Lidia Senra dicir que a única diferenza entre unha
muller rural e unha muller urbana era o lugar onde vivían. E concordo
plenamente. Desde hai anos son unha muller rural, unha muller que vive
na aldea, que se concede tempo para coidar a súa xente, que loita para
que a xeira diaria non a devore e dispor así de vagar para a
existencia. Espero que a pesar de ser eu unha muller rural, non se me
interprete como conservadora, nin tradicional, nin ignorante, nin
inconsciente dos meus dereitos, nin desconfiada, nin primitiva.

4. Practicamente en cada un dos territorios do planeta empobrecidos
polo capitalismo xurdiu unha loita feminista ligada á defensa da
terra, á defensa do que, sen ollada ecolóxica, se chaman os sectores
produtivos. O leite ou as conservas poden ser os grandes expoñentes na
Galiza desta vertente de activismo e o sindicato labrego galego cobre,
até onde eu sei, todas as esferas de traballo cotián, de dignificación
dos saberes populares, de resignificación das mulleres rurais. A pouco
que se pescude, o ecofeminismo non pode ter ese aquel conservador que
se lle atribúe cando consegue facer conscientes de si a mulleres
labregas, desconsideradas na cidade e tradicionalmente invisíbeis,
cando as anima para estudaren, para viaxaren, para adquiriren novos
coñecementos sen desprezo dos vellos e cando, finalmente, consegue a
titularidade compartida das explotacións agrarias; un golpe evidente á
transmisión patriarcal da propiedade. Hai un par de anos Tareixa Ledo
Regal publicaba un volume de homenaxe a Lidia Senra onde desenvolvía o
concepto de liderado entrañábel. Trataba a autora de valorar os
acertos organizativos, estratéxicos e prácticos da homenaxeada,
destacando o seu carácter peculiar. A durante moitos anos secretaria
xeral do SLG non actuaba como as cabezas visíbeis dos corpúsculos ao
uso. Porque, xa sexan dirixentes de organizacións políticas ou
voceiros de movementos na rúa, xa sexan solistas de grupos de rock ou
figuras na avogacía, no sindicalismo, na universidade ou onde for, a
tendencia é que o líder sexa un home decidido, ousado, grande orador,
capaz de encoraxar outras persoas a realizaren determinada acción. O
liderado entrañábel implica un menor protagonismo persoal, que se cede
continuamente ao grupo que se representa; implica a atención a
matices, a opinións diverxentes para realmente negociar e
intercambiar; implica un compromiso cos coidados e, sobre todo, unha
dose de inseguranza ou de escepticismo ao respecto das propias
virtudes e das propias conviccións que, na miña opinión, devén
inmediatamente sabedoría. O liderado entrañábel nace do feminismo máis
colectivista. No activismo feminista, aínda que hai nomes de mulleres
moi recoñecidas, é difícil andar distinguindo individualidades:
actúase en coherencia co que representa a emerxencia dun colectivo
historicamente marxinado. Entramos todas ou non entra ninguén. E iso
non se asemella precisamente ao que adoitan facer as mulleres que
encabezan ou dirixen departamentos prestixiosos na administración ou
na academia, nin sequera as que loitaron por listas cremalleira.
O liderado entrañábel, o traballo anónimo e colectivo vai ser
fundamental nunha época de rexeneración democrática, en que as
organizacións e os seus emblemas e figuras están desprestixiados. Nese
sentido, o ecofeminismo, crítico co consumismo e coas présas, atento á
calidade de vida, á dignificación da humildade, tenro, colaborativo,
dialogante, ten alento ético para sustentar unha auténtica
rexeneración democrática da cousa pública. E debemos turrar del.
Debemos considerar que hai unha forza política e ética nesa
dificultade para impor a propia opinión, que é tan característica das
mulleres galegas e tan indicativa da dificultade de cambiar as mentes
dos outros.

5. O ecofeminismo denuncia a dominación sobre as mulleres e a
natureza; non asume a visión, habitual na tradición filosófica de que
bebemos, que contempla a muller como un ser natural, que ocupa un
lugar intermedio entre o animal, todo instinto, e os propios
pensadores, que se vían como todo razón. En realidade, esa
identificación parece algo intereseira, sobre todo cando miramos ao
redor e vemos qué plan reservaba o home para a natureza. Porque o
proxecto intelectual que arranca da filosofía helenística e que ten o
seu momento máis alto no racionalismo; o proxecto que constrúe o
estado moderno, o home racional, a civilización occidental, está
orientado exclusivamente a someter a natureza. Daquela cabe pensar que
cando se vinculou as mulleres e as paisaxes estábase construíndo un
plan de dominio do que non sairían ningunha delas ben paradas.
Para desenvolver os artellos mecánicos propios das ciencias
aplicáronse principios de subordinación violenta. Os pobos de América,
Asia e África foron tratados como salvaxes, como seres menores, igual
que se facía coa natureza e as mulleres en Europa. Despois de seren
expropiadas, as poboacións indíxenas dos territorios dominados, serían
reinterpretadas como lacazás ou pouco aptas para a produción
intelectual; igual que as mulleres. Aliás, para lexitimar o
imperialismo e o enriquecemento das elites occidentais, cumpría un
aparato ideolóxico que xustificase a intervención violenta. Foi
sinxelo atopalo: a natureza e as mulleres non tiñan alma e, sen alma,
só podían ser materias primas, que podían explotarse. A partir de aí,
a produción de bens lucrativos determinou o que era valioso e o que
non. Como resultado, as persoas de raza branca proclamáronse máis
valiosas que as morenas, amarelas ou negras; os homes considéranse
máis valiosos que as mulleres; os propietarios dos medios de
produción, superiores aos que traballan. En poucas palabras, o
racismo, o sexismo ou as lóxicas e as políticas de dominio (o que
inclúe desde o fascismo até as democracias de maiorías compradas polo
capital), non son fenómenos illados.

6. Unha científica do século XVII, Margaret Cavendish escribiu unha
peza literaria que se titula Diálogo entre un carballo e o leñador que
o vai talar. Menciónoa porque a suposta cursilería que fai as mulleres
sentir tenrura cara aos animais que van morrer ten lazos estreitos co
concepto de empatía moral: quizais historicamente as mulleres foilles
máis sinxelo verse como bufóns, como mascotas, como reses, fronte a
unha tradición antropocéntrica que permite someter os animais porque
supostamente non son conscientes da súa dor. Novamente, as mulleres
desde as marxes viron outra realidade e coincidiron nas súas análises
coas actuais investigacións en ética.

Parece difícil soster que nun mundo xusto un gorila con alta
percepción da realidade do medio teña que someterse a experimentos de
laboratorio, ou que as nosas fragas, como non poden berrar, teñan que
estar baixo a bota do capital. No modelo supratecnolóxico en que
vivimos mergulladas, onde prima a razón instrumental, só cabe a
dominación dos obxectos e a cousificación do seres vivos. Por iso, a
mediados do século XX a ciencia estendeu o uso dos animais na
investigación, coincidindo coa explosión tecnolóxica que deu novo pulo
ás prácticas de criar e matar animais para comer. A introdución de
granxas industriais marcou un paso no proceso de dominio dos animais,
a causa do número de individuos expostos a procedementos mecánicos e
porque afectaba á totalidade da sociedade. Non temos obriga de seguir
vendo as cousas dese xeito.

6. Todos os modelos políticos na historia foron produtivistas, isto
é, procuraron obter maior cantidade de bens para facilitar a vida
material dos seres humanos. Só despois de sermos máis persoas das que
o planeta pode conter, só despois de arrasarmos as fragas, de
contaminarmos as augas, só despois da bomba atómica, só despois de que
o aire nas cidades sexa irrespirábel e de que as crianzas de Chernobyl
nacesen con malformacións, só despois de tanta catástrofe natural,
comezamos a elaborar a idea de manter a natureza para as xeracións
vindeiras. Antes, os códigos morais difundidos polas relixións e por
outros relatos menos formais non incluían os individuos non humanos.
Podería eu tirar a lavadora que non funciona no monte, baleirar o meu
botiquín caducado no Sarela, meterlle un puñal polo ollo a un xato
acabado de nacer en presenza da súa nai ou calquera outro horror que
se me ocorrese sen deixar de ser unha cidadá exemplar. Os mandamentos
da relixión católica inclúen como pecado desexar a muller do próximo,
non contaminar un río; é a moral dunha tribo de pastores asiáticos de
hai séculos, non cabe esperar enormes sofisticacións.

Evidentemente non somos seres naturais xa ninguén, senón ciborgs que
cada día con maior alegría acoden a próteses e reconstrucións
estéticas, ademais de aceptarmos desnaturalizarnos con válvulas,
implantes, ou transfusións. Porén o eco-feminismo non actúa como unha
seita que prohiba prácticas pouco naturais. É certo que algunhas
autoras maximizaron as posibilidades metafóricas da comuñón coa
natureza, mesmo no sentido místico mais, na realidade, trabállase en
accións de rebeldía, que impiden que unha acción violenta teña efecto
e que se moven polo principio de non deixar agresións sen resposta. As
eco-feministas, hai que dicilo alto e claro, non somos hippys
come-flores, non vivimos nun mundo de conto de fadas; non falamos
moito nin temos potentes altofalantes; falamos baixiño, mentres
traballamos arreo, tocando o chan coas mans.

Hai quen identifica ecoloxía e conservadorismo. É certo que unha
persoa pode apegarse a unha paisaxe, a un animal ou mesmo a unha
maneira de producir patacas por nostalxia dos tempos pasados. Mais o
tipo de problemas que temos hoxe abertos, fundamentalmente, a
necesidade de decrecer diante dun planeta exhausto, que conta con
recursos finitos e que xa saqueamos bastante, obriga a un tipo de
compromisos que non se poden satisfacer desde ópticas acomodadas. Nin
sequera militantes moi activos en organizacións con compromiso dan
captado a cantidade de frontes abertas a que nos aboca o actual
pensamento e activismo ecolóxico. Por iso o ecofeminismo non é
conservador, senón libertario; non é tradicionalista, senón crítico
coa innovación tecnolóxica que se fai sen sustento; non pretende
continuar co mundo tal cal é senón trazar unha figura redonda e
perfecta; un mundo novo.

No momento de nos incorporarmos á historia, o actual, as mulleres
estamos en condición de achegar valores propios, cultivados nas marxes
do sistema e, por tanto, anti-sistema Serán valores ás veces estraños
no mundo do éxito, que explican porque nos sentimos mellor colaborando
que liderando, porque preferimos ocupar moitas o podio que ocupalo
soas, porque as medallas profesionais, sendo interesantes e
atractivas, non valen se temos que deixar alguén querido abandonado á
súa sorte. Non se trata de idealizarmos os coidados, que son
extenuantes e acaparadores. Mais si de recoñecérmonos que a condición
de ser humano non implica só conducir un coche último modelo ataviada
cun roupa de marca e lucindo un corpo que o bisturí deseñou á moda. A
condición de ser humano tamén pode vir dada pola calidade das
relacións afectivas que gozamos, pola felicidade que podemos dar a
outras persoas, polo tempo ocupado en consolar, en animar, en
corrixir, en conversar, polo pracer das relacións sexuais que
mantemos. Porque, ademais das épicas do éxito, existen outras formas
de goce e a estas alturas boa parte do pensamento da humanidade se
volve a formular unha pregunta básica, que vida paga a pena de ser
vivida?

A simplicidade voluntaria na existencia, a frugalidade e o respecto do
medio natural implican que o pensamento libertario e o pensamento
feminista se dean a man neste momento para fraguar unha alternativa
decrecentista, que implique traballar menos, para ter menos
materialmente e recuperarmos tantas liberdades perdidas. En medio de
loitas pola auga, de defensa da diversidade das sementes, de
rexeitamento dos transxénicos, de recuperación das relacións entre
quen produce alimentos e quen os consome, o ecofeminismo aínda atende
a unha loita inexcusábel: a das liberdades. Autoras como Greta Gaard,
Carol Adams, ou Catriona Sandilands levan anos traballando nos límites
entre muller e animal nunha liña queer, unha liña onde non hai
barreiras discretas. Tratan estas autoras de conxugar o potencial
revolucionario da ecoloxía co carácter subversivo da teoría queer, esa
que di que non todo se reduce a ser boi ou vaca. Pretenden examinar
como o racismo, o heterosexismo, o clasismo, a discriminación por
razón de idade, e a discriminación dea natureza están operando no
mesmo sentido. Traballan interrogándose sobre que significa natural e
que significa dominio. Eu, que tamén me considero ecofeminista queer,
atopo aquí un espazo de intervención que me converte en activista do
decrecentismo, da produción ecolóxica, da eco-diversidade (biolóxica e
tamén cultural e, daquela, en defensora das linguas minorizadas como o
galego), en crítica coa tecnoloxía patriarcal e, por tanto, cos
transxénicos. Á espera de que a sociedade esperte, procuramos
introducir principios renovadores e ilusionantes de acción política.
Algúns deles son simpáticos, por exemplo recuperar tempo para o sexo
ou para a boa conversa; outros inducen certa angustia, como cando
cuestionamos a práctica tradicional da matanza e pensamos que ser
vexetariana é, por moito que nos custe prescindir do chourizo,
congruente co mundo que queremos crear; que o compromiso pola
transformación social trae demandas inescusábeis, mesmo se caen fóra
do que tradicionalmente se chamou política. Paseo por unha zona
comercial en Compostela. Vou na procura das carnizarías: tres están
seguidas nunha mesma rúa. Alí, á luz do expositor, vexo media ducia de
polos. Están mortos, desplumados, a cabeza movida a un lado, as patas
en alto, o corpo aberto para que se poida apreciar que foron limpos e
baleirados. Na miña retina a imaxe aparece como o retrato dunha
violación en masa. Non sei que será. Talvez sexa o cheiro, que lembra
algo o sangue menstrual. Tal vez será a pel, tan fina, tan feminina,
tan de sensación profunda que cando teño sensacións profundas digo que
se me pon a pel de galiña. Mais as galiñas vivas non mostran a pel,
que van cubertas de plumas. Teñen que estar mortas para velas como
mulleres espidas. O corpo aberto e esnaquizado ten un aquel de
violencia indescritíbel. Até aquí iría a estética. Agora vén a ética:
que farán con todos estes animais? Gardalos na cámara cando acabe o
día á espera de que alguén os merque mañá? Calculo que o mercado ten
as súas propias leis e que non se sacrificará en exceso para non xerar
un excedente de produtos que soborden a data de caducidade
aconsellada. Mais as dúbidas continúan. Ás veces, o sacrificio dun
corpo que estaba vivo xustifícase argumentando que o precisamos para
vivir. Si? Realmente precisabamos para mantérmonos o sacrificio destes
animais cos que agora non sabemos que facer? Só na comarca compostelá,
cantos pitos se sacrificarán cada día? Cantos deles están de máis,
para que o expositor da carnizaría apareza ben provisto en variedade e
cantidade? Antes gustábame comer carne con monllo e afundir o pan. Non
pensaba o que había que facer para regalarme con iso. Se o penso, non
o soporto. Tamén hai unha felicidade, un pracer que procede de que ao
prato só cheguen produtos que non foron sacrificados: arroz con
cogomelos, pasta con améndoas, grelos con patacas, revolto de
espinacas e allos tenros, ensalada con queixo, uvas pasas, mel... Os
pitos exhibidos na carnizaría, matados antes de que ninguén os
demandase para comer, teñen a pel limpa e sen pelos que lembra unha
muller. As mulleres, excluídas historicamente de tantas loitas
procuran hoxe achegar os valores underground, os das marxes, a un
sistema que debe ser derrubado para colocar no seu lugar un mundo
novo. Todas estas ideas forman parte dun movemento que pretende
dignificar a natureza; nin conservadoras, nin antigas, senón
preparadas para o decrecentismo que vén: esas somos as ecofeministas.19 comentarios:

 1. Ni conservadoras, ni progresistas, ni mujeres ni hombres, todos somos parte de la naturaleza; todos debemos empezar a consumir lo que realmente es necesario, y exigir que nos dejen hacer uso de todas nuestras potencialidades comm seres humanos.

  ResponderEliminar
 2. Anónimo6:15 p. m.

  Moure, se de verdade queres renunciar a todos os teus privilexios, anda, sé coherente e faite vegana, que é moito máis revolucionario que facerse reitegrata (con todo o repecto cara o reintegracionismo). Isto é bo pra os sentintes non humanos e seguro que che interesa, gostas estar nas márxenes e xs veganxs non somos queridxs en ningures, nin nos márxenes nacionalistas (atentamos contra a prezada cultura que queren conservar) ni entre xs seguidorxs do ecoloxismo dominante.

  Ou es que es ti mellor ca unha vaca? Porque apropiarnos no seu sistema reproductivo, do seu leite?

  ResponderEliminar
 3. Anónimo8:23 p. m.

  "Anónimo", vese que non les moito a Teresa Moure. Fai moitos anos que é vegana.
  Apertas

  ResponderEliminar
 4. Anónimo1:56 p. m.

  Nótase que Anónimo é Anónimo e non Anónima.
  Aínda que fose Anónima.

  é.

  ResponderEliminar
 5. Canon.Com ijsetup will manual you ij.start.canon to Install Canon printer brand new updated drivers, for Canon printer setup you could additionally visit.NBC application is available for a huge range of devices that include TVs, streaming media players, gaming consoles, Blu-ray players, and more. You can watch NBC on all these devices if they have updated software. To watch this you need to enter the device’s activation code at nbc.com/activate and that’s it. In this article, we will discover the installation and activation process for NBC.espn known for providing entertainment and sports channels to its audience and it serves the best available content. You can also watch the live streaming channels with espn.cpm/activate anytime anywhere.In this article, you will get the easiest way to activate your Capital One card online by visiting the official capital one credit card activation online portal at capitalone.com/activate and walmart.capitalone.com/activate: When you apply for your WALMART Capitalone credit or debit card, after the completion of process of card you’ll receive the card via post. But that card will not be ready for use. to use this card you first have to activate the card.

  ResponderEliminar
 6. How to activate TNT Drama on your device via tndrama.com/activateTNT Drama allows the users to watch their favorite TV channel shows on one platform.Students, faculty and staff have access to a microsoft office downloadfor free for personal use on your computer, smartphone or tablet.Once, you will finish your ProtonMail account setup then you can use your protonmail log in credentials to start sending and receiving emails over the ProtonMail app/website. So, with no further delay let’s head to the steps to create a new account for ProtonMail Login. "covid-19"If you have recently installed the latest [Epson Printer Drivers Update via Apple's Software Update tool or from the Apple Corp. website, then you may need to refresh your Epson printer driver installation. The latest printer driver update provides updated driver software to many Epson printer models.All the printers require a proper driver installation. Some users due to lack of knowledge of technicalities don't know how to Download brother printer drivers.

  ResponderEliminar
 7. Activate your HGTV GO channel at the watch.hgtv.com/activate page for different streaming devices by following the information provided in this guide.PayPal is an efficient service, as long as you always make sure to have a cushion of money in your account. Not having enough cash in your paypal.com/login balance can lead to late payments or prevent you from making quick transactions to other accounts.Click Download or Get to install it.Open the channel.Copy the activation code displayed.Go to wetv.com/activate.Enter the activation code.Select your TV provider.Log in with your TV provider.Open Google Play Store in your smart TV. Install the Bravo TV program. Open the Bravo TV program. Copy the activation code. Go to bravotv.com/linkfrom web browser and enter the activation code. You are ready to start streaming.You realize that on history.com you can watch your number one program? The principal thing you need to visit the history.com/activate web initiation page utilizing internet browser. At that point you should experience the Activation cycle with your TV makers’ membership appeared on the screen. When the arrangement has succeeded, the PC or any gadget would now be able to be streamed on the web.

  ResponderEliminar
 8. tbs.com/activate on roku – Tbs.com Activate Roku Player · Firstly, you need to explore to the Roku channel store and look through the rundown of stations under ...
  How do I get my Download IJ Scan Utility Windows 10 Scanner Software? Download IJ scanning utility windows 10is an application that allows you to scan photos, documents, etc easily. You can complete from scanning to saving at one time by simply clicking the corresponding icon in the IJ Scan Utility main screen.Sign in to your espn account. A espn account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and more from the espn.com/activateChannel Store.f you want to watch all your favorite NBC shows on multiple devices around the house and want to learn how to use the nbc.com/activatecode, then keep reading on to learn more!To activate ESET software follow the provided steps.You first need to go to eset.com/us/activate.Put in your ESET activation key.Choose the correct country.Enter your first and last name.Provide the enterprise’s name if you want.Provide the email address.

  ResponderEliminar
 9. Once you successfully purchase Ms. Office Equipment, you will get an office.com/setup ,in which you must enter the key.Mcafee antivirus acts as a shield of the device. It protects against viruses, malware, online threats etc. You can download, install and activate mcafee.com/activate with activation code.mcafee antivirus provides protection from viruses, hackers, spyware and more harmful websites. If you want to protect your devices against harmful data, download mcafee antivirus by visiting the mcafee.com/activate website.The Amazon My TV Code program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV. Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. All you have to do is go to amazon.com/mytv and activate amazon.com/mytv with the help of Amazon's activation code.

  ResponderEliminar
 10. xfinity.com/authorize and be able to troubleshoot your issue.You can pay your credit card or your bills through the Xfinity My Account app and customize your device issue, WiFi network name and password by visiting xfinity.com/authorize .To get help for any kind of problem, you can use this Xfinity.com/authorize.Once you successfully purchase Ms. Office Equipment, you will get an www.office.com/setupin which you must enter the key. Download and install MS 365 in your PC with the help of the website given by us and provide the best office.com/setup for your office. To install the office.com/setup ,click on the link given by us.Canon ijsetup CD is not the well-suited canon.com/ijsetuptechnique to use setup installation for longer.The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the canon printer drivers
  and go to the installed Canon printer to download the canon printer setup.

  ResponderEliminar
 11. Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from roku.com/link with activation code store. Connected to your TV screen roku.com/link.Login to your TurboTax CD/Download account. Access your activate.turbotax.com order history and TurboTax desktop software downloads, unlocks, and tax documents.Have you also received an American Express card and looking for a way to confirm it? So keep going through this article as we are going to discuss all possible ways to confirm an American Express card. But before moving on to steps make sure to collect some necessary information that you require while confirming your american express/confirmcard.Webroot Antivirus is the fastest and easiest software to download, install and run.webroot.com/safe In addition, it automatically updates without slowing down your system. Because of which you always get the most protection. So we recommend you to download Webroot Antivirus. Webroot Antivirus detects online threats and blocks them quickly.

  ResponderEliminar
 12. Shop your local Walmart store online anytime, anywhere. You can even use the Walmart online shopping app and start shopping now. Then, choose a convenient pickup or delivery time. We'll do the shopping and experts will pick the best quality items, or your money back.For more information, visit walmart online shopping our website.The actions recorded can vary from mouse tracking to what documents or programs are open and closed to launching programs.tinytaskdevice is helpful to users who want to automate their repetitive tasks and want to easily access them right away rather than performing repeated actionsoffice it the pile of office Office.com/setup gadgets to make your working smooth and effective.visit: to downloaded in your PC with the smart help.Endeavor which is amazingly www.office.com/setup easy to present, download and recoup.Usage of it is moreover fundamental and the customer can pick up capability with the use of it adequately. Online Support&help elective is in like manner open in all application which gives a minute guideline.Microsoft Office is an application Office.com/setup.It is used in most of the businesses and organizations Install office setup on your Pc's to get best advantage of it. mostly used tasks are ms-word, Ms-excel and Ms-powerpoint.

  ResponderEliminar
 13. The need for a reliable antivirus like Norton Enrollment is increasing, you can download it by visiting the website Norton.com/setup.Not only companies as a measure of data security, but everyone is now relying on antivirus programs that can be found on the www.norton.com/setup
  with product key page. If you have any problem you can visit our website Norton.com/setup and get help.Mcafee antivirus acts as a shield of the device. It protects against viruses, malware, online threats etc. You can download, install and activate Mcafee.com/activate with activation code. mcafee antivirus provides protection from viruses, hackers, spyware and more harmful websites. If you want to protect your devices against harmful data, download mcafee antivirus by visiting the Mcafee.com/activate website.

  ResponderEliminar
 14. To install, activate and redeem the Mcafee card on your PC, you must have a product key or Mcafee.com/activate activation code. If you have the code,Webroot Antivirus is the fastest and easiest software to download, install and run.www.Webroot.com/safeIn addition, it automatically updates without slowing down your system. Because of which you always get the most protection. So we recommend you to download Webroot Antivirus. Webroot Antivirus detects online threats and blocks them quickly.Webroot Antivirus is the fastest and easiest software to download, install and run.Webroot.com/safe In addition, it automatically updates without slowing down your system. Because of which you always get the most protection. So we recommend you to download Webroot Antivirus. Webroot Antivirus detects online threats and blocks them quickly. You can install Webroot.com/safe by visiting our website. And you can also download Webrot from windows 10 install webroot with key code . With Webrot's product you will be able to fully protect yourself online and offline For more information visit Webroot.com/safe our website.

  ResponderEliminar
 15. Roku Streaming players are an increasingly advantageous roku.com/link and financially savvy approach to sit in front of the TV. Simply plug it into your TV, associate with the web, set up a Roku record, and start spilling your top choices.
  Roku gadgets are easy to set-up and simple to-utilize. roku.com/link
  They accompany a straightforward remote, and incredible highlights like Roku Search which makes it easy to discover what you need to watch.
  roku.com/link
  roku.com/link

  ResponderEliminar
 16. website to setup your printer. Get started withyour new printer by downloading the software. We Support you for 123.hp.com/setup Network Printer Connection which can be done by either USB or Wireless Connection. website to setup your printer get started with your new printer by downloading the software. You will be able to connect the printer to a network and print across devices.

  ResponderEliminar
 17. Webroot SecureAnywhere Antivirus is a powerful antivirus, designed to fight malaria and other threats. You can protect your computer, PC, and other devices from malware, viruses, spyware, etc. You can download, install and install webroot via webroot.com/safe . To install Webroot go to webroot.com/safe . If you do not have an account, go to Find My Webroot Account and create an account. If you want to know more about it, then you can visit the webroot.com/safewebsite.

  ResponderEliminar
 18. Amazon Prime TV, and MyTV code. To register your device on the Amazon website you go to our website and enter the given code. The program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV. Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. For this, you just have to go to Amazon Amazon.com/mytv with the help of the amazon activation code. You can visit our website for details of the entire process.
  You can do this by installing the Amazon.com/mytv Video application on your smart TV, or the digital media player or video game console connected to your TV by visiting the link provided by us in the de cription.or more information, you can contact our team at amazon.com/mytv and get more and more information.

  ResponderEliminar
 19. Are you looking for the best productivity suite, visit office.com/setup home and student 2019r and download Microsoft office products. In order to activate the office setup, use 25 digit office setup product key for office install and activation.

  ResponderEliminar